22-23 PRS v šk.r. 2022/23 pre 1. ročník - UP pre študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách platný od 1.9.2021

PredmetRočníkSpolu
1.2.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 45 9
cudzí jazyk 34 7
Človek, hodnoty a spoločnosť
občianska náuka 11 2
Človek a príroda
chémia 1 1
Matematika a práca s informáciami
matematika 22 4
informatika 11 2
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 11 2
Odborné vzdelávanie
ekonomika 33 6
psychológia práce a trhu 11 2
účtovníctvo 22 4
obchodná administratíva 22 4
propagácia v obchode 11 2
technika administratívy 11 2
cvičná firma 2 2
marketing, manažment 11 2
aplikovaná informatika 1 1
Praktická príprava
odborná prax 77 14
Ostatné
konverzácia v cudzom jazyku 11 2


© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2022