PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Renáta Fedorčíková JA Ekonómia a podnikanie 21 98
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Základný zjadzdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Manažment osobných financií 12
Vykonanie druhej atestácie -60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj komunikačných zručností 10
Internet a bezpečnosť 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Finančná gramotnosť 14
Prípravné atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu 0
Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich. ped. zamestnancov 0
Viac ako peniaze 25
Ing. Adriana Zusková Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov 0 62
Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov 0
Využívanie školského informačného systému 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Prípravné atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu 0
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Aktivizujúce metódy vo výchove - zvyšovanie mediálnej gramotnosti 24
Vykonanie druhej atestácie -60
Ľudské práva v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 6
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Žaneta Cehelníková Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v jazyku anglickom 14 140
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Hodnotenie pisomnej formy inernej. časti mat. skúškky z Aglického jazyka 6
rozširujúce štúdium ANJ 60
Ing. Valéria Čentíková Vykonanie druhej atestácie - po 1.9.2019 0 131
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Prípravné atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu 0
Ing. Valéria Farbulová Prípravné atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu 0 95
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
rozširujúce štúdium - chémie 60
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PhDr. Stanislava Gumanová rigorózna skúška 60 65
Vykonanie prvej atestácie / absolvované prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu -30
Prípravné atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu 0
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
PaedDr. Iveta Haganová Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL 14 139
Vykonanie prvej atestácie / absolvované prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu -30
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní SJL 11
Využitie literárnych textov 12
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s písomnými prameňmi 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
rigorózna skúška 60
Mgr. Lenka Halická Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu 0 1
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Vykonanie prvej atestácie / absolvované prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu -30
Predseda školskej maturitnej komisie 0
Kreativizácia osobnosti učiteľa 21
PhDr. Daniela Hermanovská Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15 90
rozširujúce štúdium - učiteľstvo psychológie 60
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca 15
Mgr. Zuzana Chromá Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 67
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Mišíková Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 49
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu 0
Vykonanie prvej atestácie / absolvované prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu -30
Predseda školskej maturitnej komisie 0
Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu 0
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese a podporou IKT 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov SOŠ (odb. zložka) - frekventanti 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Darina Mudriková Predseda školskej maturitnej komisie 0 51
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov. 0
Ing. Peter Pavlík Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 45
Malé a stredné podnikanie na Slovensku v rámci ekonomických predmetov 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Vykonanie druhej atestácie po ukončenom prípravnom atestačnom vzdelávaní -30
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Finančná gramotnosť 25
Vykonanie prvej atestácie / absolvované prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu -30
Prípravné atestačné vzdelávanie pre druhú atestáciu 0
Mgr. Iveta Rošková Rozvíjame čítanie s porozumením v edukácii žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ 10 30
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Tvorba maturitných zadaní v premete slovenský jazyk a literatúra 0
PaedDr. Ľuboš Štefan Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 122
Internet a bezpečnosť 7
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Základná obsluha počítača 8
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Ochrana života a zdravia 14
Súčasné trendy vo výučbe prierezového učiva ochrany života a zdravia v ZŠ a SŠ 11
Ing. Katarína Trusová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 149
jazyková skúška FRJ 60
Predseda školskej maturitnej komisie 0
Rozvoj špecifických jazykových kompetencií v jazyku anglickom 14
rozširujúce štúdium ANJ 60
Mgr. Anita Blizmanová Práca MOV so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia 15 51
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Ľudmila Bochňáková Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 43
Vykonanie prvej atestácie -60
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Práca MOV so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia 15
Mgr. Oľga Havrilová Aplikácia metód akívnehot.učenia sa žiakov zo soc. znevýhod. prostredia 15 52
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Práca MOV so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia 15
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Dana Koľová Dvorská Využívanie informačno-komunikačných technológií 25 16
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Aplikácia metód akívnehot.učenia sa žiakov zo soc. znevýhod. prostredia 15
Vykonanie prvej atestácie pre MOV/vykonané prípravné atestačné vzdelávanie pre 1.atestáciu -30
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Mgr. Alena Krištofová Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25 37
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Práca MOV so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Mária Laputková Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30 65
Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov 0
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Práca MOV so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia 15
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Ľubica Laubertová Využívanie informačno-komunikačných technológií 25 68
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Prípravné atestačné vzdelávanie pre prvú atestáciu 0
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Mgr. Adriana Lojová Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15 68
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Metódy a formy podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Alena Miškufová Využívanie informačno-komunikačných technológií 25 67
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -60
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Metódy a formy podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Martina Salanciová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6 58
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Bc. Veronika Siváková Práca MOV so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia 15 37
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručnosti pedagogického zamestnanca 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Mgr. Ľubica Žuravľovová Práca MOV so žiakmi zo soc. znevýhodneného prostredia 15 65
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu-MOV 0
Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca 15
Tvorba školských vzdelávacích programov 14
Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií 25
Vykonanie prvej atestácie pre MOV -30
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10


© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.11.2022