• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Školník-kurič, Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov

   • Úväzok:
    37,5 hod. týždenne
    Dátum nástupu:
    pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022 (možnosť predĺženia)
   • Požiadavky:
    Voľné pracovné miesto - vyhlásenie
    Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb, Košická 20, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru
    Školník-kurič

    Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
    • ukončené stredné vzdelanie v zmysle nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z.z. ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
    • doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti kuriča v zmysle §15 ods.1 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov


    Ďalšie potrebné požiadavky:
    • pracovitosť
    • zodpovednosť
    • komunikatívnosť
    Forma odmeňovania
    V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
    • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
    • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
    • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
    • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Termín podania žiadosti
    Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo e-mailom, prípadne osobne doručte na sekretariát školy v termíne do 20.8.2021.

    Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

    Adresa školy
    Stredná odborná škola služieb
    Košická 20
    080 01 Prešov

    Kontakt
    Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
    • tel.: +421 51 7588311
    • e-mail: skola@soskosickapo.sk

  • Upratovačka, Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov

   • Úväzok:
    37,5 hod. týždenne
    Dátum nástupu:
    pracovný pomer od 1.9.2021 do 31.8.2022, po osvedčení na dobu neurčitú
   • Požiadavky:
    Voľné pracovné miesto - vyhlásenie
    Riaditeľka Strednej odbornej školy služieb, Košická 20, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru
    upratovačku

    Požadovaná kvalifikácia
    Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
    • ukončené stredné vzdelanie v zmysle nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z.z. ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
    • prax nie je podmienkou
    Ďalšie požiadavky
    Ďalšie potrebné požiadavky:
    • pracovitosť
    • zodpovednosť
    • komunikatívnosť
    Forma odmeňovania
    V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    • Platová trieda 1

    Požadované doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
    • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
    • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
    • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
    • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
    • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Termín podania žiadosti
    Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo e-mailom, prípadne osobne doručte na sekretariát školy v termíne do 20.8.2021.
    Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

    Adresa školy
    Stredná odborná škola služieb
    Košická 20
    080 01 Prešov

    Kontakt
    Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
    • tel.: +421 51 7588311
    • e-mail: skola@soskosickapo.sk