• NEINVESTIČNÝ FOND

    •  

     NEINVESTIČNÝ FOND pri ZSŠ služieb v Prešove slúži na podporu rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti.
     Jeho účelom je podpora a rozvoj výchovno-vzdelávacej činnosti na ZSŠ služieb v Prešove, a to hlavne:

     • podporu aktívnych a tvorivých žiakov i pedagogických pracovníkov v oblasti jazykovej, odbornej, umeleckej a športovej
     • zabezpečenie odbornej literatúry a časopisov pre potreby školy
     • zriaďovanie a modernizácia odborných učební výpočtovou, organizačnou a didaktickou technikou
     • organizovanie a financovanie výstav, súťaží, kurzov zameraných na propagáciu a rozvoj tvorivosti
     • nadväzovanie kontaktov a rozvoj spolupráce s podnikateľmi pôsobiacich v činnostiach zhodných so zameraním učebných a  študijných odborov školy
     • zabezpečenie domácej a zahraničnej odbornej praxe pre žiakov i pedagogických pracovníkov
     • iné činnosti vhodné pre rozvoj školy.


     (Text je vyňatý zo Štatútu NF ZSŠ služieb v Prešove)

     ŠTATÚT


     ZLOŽENIE SPRÁVNEJ RADY

     • Predseda:                  Ing. Jana Dubovská              

      Podpredseda:           Ing. Adriana Zusková            

      Členovia:                   Mgr. Iveta Sabolová             

                                         Mgr. Mária Laputková          

                                         Mgr. Ľubica Žuravľovová     

                                         p. Štefánia Čatlošová           

                                         Mgr. Pavol Kovaľ                  

      Zriaďovateľ NF:        PaedDr. Dana Štefková       

      Správca NF:              Ing. Ingrid Poráčová              

      Revízor:                     Bc. Danka Pavlinská                 POZN: 

     NÁZOV "NEINVESTIČNÝ FOND PRI ZSŠ SLUŽIEB V PREŠOVE" OSTAL NEZMENENÝ AJ KEĎ SA NÁZOV ŠKOLY ZMENIL NA Stredná odborná škola služieb