• Koordinátori

    • VÝCHOVNÝ PORADCA, ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

     A KOORDINÁTORI

      

     Školský psychológ

     PhDr. Ľubomíra Bujňáková

     Výchovný poradca

     PaedDr. Iveta Haganová

     Koordinátor žiackej školskej rady

     PhDr. Ľubomíra Bujňáková

     Koordinátor prevencie závislosti a iných sociálno-patologických javov

     Mgr. Monika Sekeráková

     Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu

     PhDr. Daniela Hermanovská

     Koordinátor pre ľudské práva

     PaedDr. Iveta Haganová

     Koordinátor pre environmentálnu výchovu

     Ing. Žaneta Cehelníková

     Koordinátor pre stredoškolskú odbornú činnosť

     Mgr. Lenka Halická

     Koordinátor finančnej gramotnosti

     Ing. Peter Pavlík

     Koordinátor informatizácie

     Ing. Valéria Čentíková

     Koordinátor úseku telovýchovy a športu 

     PaedDr. Ľuboš Štefan

     Koordinátor pre civilnú ochranu

     Ing. Peter Pavlík

     Kariérny poradca

     PhDr. Ľubomíra Bujňáková

     Vedúci metodického združenia triednych učiteľov

     Ing. Adriana Zusková

     Koordinátor pre maturitné skúšky

     Ing. Adriana Zusková

     Koordinátor pre záverečné skúšky

     Mgr. Ľubica Žuravľovová

     Mgr. Mária Mišiková

      

      

     PREDMETOVÉ KOMISIE

     pedagogický zamestnanec špecialista  - PREDSEDA PK

     1.  

     PK JAZYKOV

     Ing. Katarína Trusová

     1.  

     PK VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV

     Ing. Valéria Farbulová

     1.  

     PK ODBORNÝCH PREDMETOV PRE ODBORY KAD, BAR, KAV, KOZ, KOV, VKL a PRS

     Ing. Peter Pavlík

     1.  

     UMELECKÁ RADA  A  PK ODBORNÝCH PREDMETOV PRE ODBORY  FOT a GTM

     Mgr. Lenka Halická

   • Viac o práci koordinátorov pre rodičov a žiakov

    Kliknite na tlačidlo, dozviete sa viac