• NAŠE NAJ

    •  

      

      

     • kvalitná profesijná  príprava

     • kreatívne odbory a prostredie

     • moderné metódy, postupy vzdelávania, informačné technológie

     • motivačné prostredie pre žiakov

     • pozitívna školská klíma

     • kreatívne prostredie

     • odborná prax na strediskách praktického vyučovania

     • strediská praktického vyučovania

     • otvorenosť školy pre všetkých žiakov

     • humanizácia vzťahu učiteľ - žiak

     • vybavenie školy – telocvičňa, posilňovňa, relaxačné zóny, jedáleň, knižnica

      

      

      

    • TRADIČNE NA ŠKOLE

    •  

     • prepojenie teórie s praxou

     • podpora remesiel a služieb

     • zahraničné odborné stáže, projekty

     • prezentácia školy na verejnosti (výstavy, prehliadky)

     • regionálne, celoslovenské a medzinárodné prehliadky a súťaže

     • zapájanie žiakov do olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti

     • dobrovoľníctvo, charita, zbierky

     • bohatá mimoškolská činnosť

     • medzinárodná spolupráca s partnerskými školami na Slovensku i v zahraničí - Hradec Králové, Vizovice, Tarnow