Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

Prihlásenie

Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01 Prešov

NOVINKY

BLAHOŽELÁME - narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 18.1.2019)
Pozajtra (Sobota 19.1.2019)
Galíková Sára (II. G)
Mergová Sára (I. B)
Sekerák Mário (IV. A)
Tomaščinová Sára (III. C)
Tomková Sára (I. C)
Vaňová Sára (III. B)
Počet návštev: 5223374

PRESTÍŽNA CENA PRE STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU, KOŠICKÁ 20 V PREŠOVE

Odborná porota, zložená zo zástupcov Euroguidance centra - SAAIC, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPAP), školských poradenských zariadení (CPPPaP Bratislava II., CPPPaP Poprad), služieb zamestnanosti (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), súkromného a neziskového sektora (Navigácia v povolaní; Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry) i nezávislých expertov na svojom zasadnutí dňa 16. 8. 2016 vyhodnotila príspevky súťaže NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2016 a rozhodla sa udeliť :

OCENENIE ZA PODPORU KARIÉROVEJ VÝCHOVY A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA pre študentov strednej odbornej školy, Strednej odbornej škole, Košická 20, Prešov za príspevok Školské centrum kariérového poradenstva (ŠCKP). ŠCKP vzniklo ako súčasť realizácie projektu „Komplexný rozvoj osobnosti - efektívny vyučovací proces - úspešne na trhu práce“, ktorý sa zameriava na inováciu obsahu vzdelávania a prostriedkov kariérového poradenstva využívajúc metodiku „Navigácia žiaka SOŠ pre úspešnú profesijnú dráhu“.

Príspevok zdôrazňuje cielenú inováciu obsahu vybratých modulov vzdelávania v rámci jednotlivých  predmetov, prepája moderné IT s inovatívnymi postupmi individuálneho a skupinového poradenstva, pričom je založený aj na spolupráci s externým prostredím.  

29. septembra 2016 v Bratislave, prevzali udelené ocenenie PhDr. Ľubomíra Bujňáková, garant projektu a PhDr. Daniela Hermanovská, pedagógovia školy.  Školské centrum kariérového poradenstva, jeho realizácia a činnosť, ako aj metodika kariérového poradenstva študentom SOŠ, Košická 20 v Prešove, oslovili odborné publikum konferencie a projekt získal aj OCENENIE PUBLIKA.

OCENENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola Košická 20 v Prešove

 

úspešná pri Oceňovaní stredných škôl Slovenska,

 

pod záštitou MŠVVaŠ a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. 

 

Sme jednou z troch škôl Prešovského kraja, ktoré získali Cenu VÚC a Čestné uznanie

za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania. 

 

  

USKUTOČNENÉ VÝSTAVY

VÝSTAVA DOTYKY v základných školách

od 7.12.2018 do 14.12.2018  - ZŠ Kúpeľná

od 23.11.2018- ZŠ Šrobárova

od  14.11.2018 - ZŠ Májové námestie

od 7.11.2018 - ZŠ Važecká

 

 

  • Výstava inštalovaná vo vstupných  priestoroch Mestského úradu Prešov / máj 2018
  • VÝSTAVA V PRIESTOROCH PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE,  Levočská 7 Prešov / 9.5.2018

 

Veľká retrospektívna výstava prác žiakov umeleckých odborov „DOTYKY“ v reprezentačných priestoroch galérie Barónka v Kežmarku  od 4.4.2018

 

VÝSTAVA DOTYKY v základných školách

od 14.12.2017 - ZŠ Raslavice

od  4.12.2017 - ZŠ Bajkalská

od 27.11.2017 - ZŠ Šmeralova

od 20.11.2017 - ZŠ Kapušany

od 13.11.2017 - ZŠ Prostějovská

od 3.11.2017 - ZŠ Bajerov

od 24.10.2017 - ZŠ Petrovany

 

VÝSTAVA DOTYKY - Caraffova väznica

Retrospektívna výstava prác žiakov umeleckých odborov fotografický dizajn a propagačná grafika DOTYKY  sa uskutočnila v Caraffovej väznici od 6.4.2017 do 26.4.2017. Vernisáž sa uskutočnila  6.4.2017 o 14.00 hod. 

    mail   dotyky.pdf

 

 

VÝSTAVA  UNIVERZUM V PLANETÁRIU PREŠOV   (do 1.3.2017)

UNIVERZUM, ...UNIVERSUM, či UNIVERZÁLNY – slová na prvé počutie znejúce tvrdo, ťažko, možno až drsne pre človeka, ktorý sa nad jeho významom nezamýšľa...  Človeku netápajúcemu po skúmaní pravdy, či hlbšieho zmyslu, zmienené slová evokujú niečo všeobecné, všeobecne platné, nemenné...  Hĺbavejší z nás by ponúkli slovo „vesmír“ – známy vesmír, pozorovateľný vesmír, viditeľný vesmír ako ekvivalent univerza, filozof možno „ všesvet“ – súhrn materiálnych javov existujúcich v čase a priestore...  Názorov, myšlienok, definícií a pohľadov na problém univerza by sme našli v ďalekej i bližšej histórii mnoho, avšak jedinečný je ten umelcov...  Pre umelca je UNIVERZUM kolíska myšlienky, múzy, inšpirácie....skrytý prameň skutočností i „nadrealít“, ktoré sa dotknú, oslovia, zanechajú stopu, pokúšajú, nedajú spávať ....a v konečnom dôsledku vyústia do „reality“, vizuálne jedinečnej a originálnej skutočnosti, ktorá je venovaná ostatným pre potešenie oka, možno pohladenie duše, zastavenie sa, zamyslenie sa nad pominuteľnosťou i nemennosťou, nad trvalými i relatívnymi hodnotami, ale hlavne nad unikátnym zmyslom existencie „mikrouniverza“ každého jedného z nás....  Vstúpte teda do UNIVERZA pripraveného fotografovaním s použitím mikroskopu študentmi umeleckých odborov FOTOGRAFICKÝ DIZAJN a PROPAGAČNÁ GRAFIKA, STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY na Košickej ulici v Prešove.


VÝSTAVA IT´S OVER V KNIŽNICI P. O. HVIEZDOSLAVA v šk r.2016/2017

Je koniec, je to za nami....povzdychli si možno s úľavou, možno s trochou nostalgie, možno s očakávaním ďalších životných výziev absolventi STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY v umeleckých študijných odboroch PROPAGAČNÁ GRAFIKA a FOTOGRAFICKÝ DIZAJN po absolvovaní štvorročného štúdia.

Štúdium poskytuje nielen vzdelanie v klasických umeleckých odborných predmetoch (figurálne kreslenie, výtvarná príprava, technológia, praktické cvičenia, navrhovanie,...), ale postupne zoznamuje aj so svetom fotografie unikátnou formou – od klasickej čiernobielej, či farebnej fotografie až po digitálnu formu tohto umeleckého vyjadrenia. Škola poskytuje študentom, zaujímajúcim sa o toto médium  profesionálne zariadené ateliéry i vysoko kvalitnú fototechniku.

Výstava výberu absolventských fotografií poskytuje prierez tvorby študentov. Nie je monotematická, dá sa však vnímať ucelene a jednotlivé fotografie považovať za akési zastávky na ceste od menej dokonalého k dokonalejšiemu, akési stopy  v piesku sypaného počas štyroch rokov študentského života...

VÝSTAVA „SPACES“ (PRIESTORY) V MAX-e - od októbera 2016 do 22.11.2016

Priestor je podľa všeobecne dostupných zdrojov akási entita alebo aspekt nabádajúci človeka k skúmaniu, poznávaniu, ktorého výsledkom sú rôzne filozofické, mytologické, či vedecké významové útvary... Už starý grécky mýtus prezentoval priestor ako najzákladnejšiu a prvú vec, ktorá vôbec existovala. Priestorom sa zaoberalo množstvo slávnych i menej známych osobností a každý sa snažil vysvetliť ho po svojom a presvedčiť zvyšok sveta o tej svojej pravde ako o jedinej možnej. Kant chápal priestor ako akúsi apriórnu nazeraciu formu, formálnu podmienku poznania, Aristoteles ako súbor jednotlivých miest a podmienku pohybu. Demokritos by nás presviedčal, že priestor je oddelený od hmoty a ako taký je predpokladom jej existencie a pohybu. Podľa Descartesa priestor pozostáva z telies a prázdny priestor neexistuje... Platón považoval priestor za nepodrobený zániku, ale poskytujúci miesto všetkému, čo vzniká; sám zmyslami nevnímateľný,  pochopiteľný akýmsi nejasným usudzovaním a nie spoľahlivo určiteľný, vidíme ho ako vo sne a hovoríme, že všetko, čo je, musí byť na nejakom mieste a zaberať nejaký priestor... A čo je priestor pre umelca? V prvom rade pokušenie, energia, neutíchajúca túžba spoznávať jeho hĺbku a všetky utajené možnosti. Priestor umelca neobmedzuje, ale paradoxne obdarí ho slobodou zážitku, pocitu, vnemu...Ako taký je určite veličinou neohraničenou ponúkajúcou šance poznať, vidieť neviditeľné, preskúmať mystické, precítiť utajované a hlavne...vyjadriť sa.


Od 20.05.2016 do konca školského roka 2015/2016 - výstava absolventských fotografií žiakov odboru fotografický dizajn v priestoroch ZOC MAX
(prízemie - pri Gate, Exi sport, Alpine) 

 

 

 


 

SPACES - výstava v planetáriu


"SPACES" teda "Priestory" je názov výstavy našej školy, SOŠ Košickej, ktorú ste mohli  vidieť vo Hvezdárni a planetáriu, v Prešove. Jedná sa o fotografie schátralých  interiérov a exteriérov upravenýchpočítačovou grafikou. Okrem fotografií bude súčasťou výstavy aj šesť jednoduchých grafických monotypyí v rovnakom duchu. 

 


 

 

Výstava v priestoroch Vodárenskej veže


V priestoroch Vodárenskej veže, Prešov, sú prezentované ocenené snímky z medzinárodnej fotografickej súťaže, ktorú organizovala Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov. Súťaže sa zúčastnili žiaci fotografických škôl z Prešova, Vízovíc, Tarnowa a z Hradca Králové.

 

 

 

 

 

..

Žiaci našej školy sú zapojení do on-line vzdelávacích programov - Viac ako peniaze, JA Učebnica ekonómie a podnikania.

Od r. 2010 sme partnerskou školou JA Slovensko, ktorá ponúka žiakom nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.