• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 

    ( § 150 ods. 6  zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška  MŠVVaŠ SR č.  231/2009 Z.z.)  


    Školský rok sa začína 1. septembra 2022.  

    Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 8. septembra 2022 (štvrtok).  

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). 

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).  

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023 

    Prázdniny 

     

    Posledný deň  

    vyučovania pred  

    začiatkom prázdnin 

     

    Termín prázdnin 

     

    Začiatok vyučovania  

    po prázdninách 

     

    jesenné 

     

    27. október 2022

    (štvrtok)

    28. október –

    31. október 2022

    2. november 2022

    (streda)

    vianočné 

     

    22. december 2022

    (štvrtok)

    23. december 2022

    – 7. január 2023

    9. január 2023

    (pondelok )

    jarné 

    Košický kraj,  

    Prešovský kraj 

     

    3. marec 2023

    (piatok)

    6. marec –

    10. marec  2023

    13. marec 2023

    (pondelok )

    veľkonočné 

     

    5. apríl 2023

    (streda)

    6. apríl –

    11. apríl 2023

    12. apríl 2023

    (streda)

    letné 

     

    30. jún 2023

    (piatok)

    1. júl –

    31. august 2023

    4. september 2023

    (pondelok)

     

     

    RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA - KONZULTÁCIE 

    22.09.2022 (štvrtok) - plenárne zasadnutie rodičovského združenia pre 1. ročníky,  rodičovské združenie (všetky ročníky),

    24.11.2022 (štvrtok) - rodičovské združenia (hodnotenie – 1.šťvrťrok) 

    20.04.2023 (štvrtok) - rodičovské združenia/konzultácie pre všetky triedy (hodnotenie – 3.štvrťrok) 

     Pozn.: V prípade potreby zvoláva rodičovské združenie triedny učiteľ po dohode s vedením školy 

     


    PORADY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

    22.09.2022 (štvrtok) - zasadnutie pedagogickej rady 

    06.10.2022 (štvrtok) - porada zamestnancov školy (celoročný plán, pracovný poriadok)  

    10.11.2022 (štvrtok) - klasifikačná porada za 1. štvrťrok 

    26.01.2023 (štvrtok) - klasifikačná porada za 1. polrok  

    20.04.2023 (štvrtok) - klasifikačná porada za 3. štvrťrok 

    11.05.2023 (štvrtok) - klasifikačná porada za 2. polrok  IV. A,  IV.B, II.G 

    08.06.2023 (štvrtok) - klasifikačná porada za 2. polrok  III.C (organizácia ZS) 

    22.06.2023 (štvrtok) -klasifikačná porada za 2. polrok  ostatné ročníky   

    03.07.2023 (piatok) - hodnotiaca porada za šk.r. 2022/2023 

     


    PORADY NA ÚSEKU TEORETICKÉHO VYUČOVANIA 

    • 30.08.2022 
    • 26.09.2022 (pondelok) 
    • 24.10.2022 (pondelok) 
    • 28.11.2022 (pondelok) 
    • 19.12.2022 (pondelok) 
    • 30.01.2023 (pondelok) 
    • 27.02.2023 (pondelok) 
    • 27.03.2023 (pondelok)  
    • 24.04.2023 (pondelok) 
    • 29.05.2022 (pondelok) 
    • 22.06.2022 (štvrtok) 

      


    ZASADNUTIA VEDÚCICH PREDMETOVÝCH KOMISIÍ  

    (sú zvolávané zástupcom TV podľa potreby spravidla 1 týždeň pred poradou na úseku teoretického vyučovania) 

     


    ZASADNUTIA MZ TRIEDNYCH UČITEĽOV  

    (sú zvolávané po klasifikačnej porade osobou zodpovednou za prácu MZ) 

     


    ŠKOLSKÉ VÝLETY budú povolené v  termínoch podľa plánov triedneho učiteľa jednotlivých pedagogických pracovníkov a po súhlase riaditeľky školy. Termín predloženia návrhov konania školských výletov je 31.03.2023 

     


    SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX ŽIAKOV  

    IV.B kozmetička a vizážistka 3 týždne 03.10.2022 – 21.10.2022  

     


    KURZY

     

    21.06.2023, 22.06.2023, 23.06.2023  

    • Účelový kurz na ochranu života a zdravia – pre žiakov 3.ročníka ŠO a 2.ročníka UO   

    III. A, III. B, II. C  (3 x 6 hodín, al. internátnou formou 5 dní) 

    06.02.2023 – 10.02.2023 

    • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy  (lyžiarsky výchovno- výcvikový kurz) - pre žiakov 1.ročníka ŠO a UO    

    I.A, I. B, I. C, I.D 

    16.06.2023, 19.06.2023, 20.06.2023  

    • Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na  letné športy (5 dní, najmenej však 15 vyučovacích hodín) -  II.A, II.B 

     


    ÚČELOVÉ CVIČENIA 

    16.09.2022 (piatok)          I. A  - 1. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia  / 6 hodín 

    I. B  - 1. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia   

    I. C  - 1. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 

    I. D  - 1. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 

    II. A - 3. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 

    II. B - 3. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 

    III.C - 3. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia  

    Pozn: UO - 1.ročník,  2.ročník, 3.ročník len 1krát  v ročníku t.j.6 hodín každý šk. rok. 

    23.03.2023 (štvrtok)         I. A  - 2. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia  

    I. B  - 2. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia   

    II. C - 2. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 

    II. A - 4. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia

    II. B - 4. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 

     


      

    PRIJÍMACIE SKÚŠKY do 1. ročníka SOŠS:  

    Spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie určuje  ministerstvo  školstva 

    ( § 66, ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z.)

     

    04.05.2023 (štvrtok) - 1. termín a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.

    09.05.2023 (utorok) - 2. termín a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.

     

    Ďalší termín na nenaplnený počet miest pre žiakov:

    20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

     

    19.06.2023 (pondelok) - 1. kolo NŠ 

    24.08.2023 (štvrtok) - 2. kolo NŠ   

     


    ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY (odbor kaderník a fotograf) 

    ( §73 ods.4  zákona č. 245/2008 Z.z.) 

     

    • 15.06.2023 (štvrtok) -  III.C – písomná a praktická časť (Centrum) 
    • 16.06.2023 (piatok) -  III.C – ústna časť 

     

    1. termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024.

     

     


    MATURITNÉ SKÚŠKY 

    ( § 77 zákona č. 245/2008 Z.z., vyhláška  Ministerstva školstva  SR  č. 318/2008 Z.z.) 

     

    EČ a PFIČ MS (externá časť a písomná forma internej časti) 

    • 14.03.2023 (utorok) - externá časť a písomná forma internej časti SJL    
    • 15.03.2023 (streda) - externá časť a písomná forma internej časti  ANJ, RUJ
    • 16.03.2023 (štvrtok) - externá časť a písomná forma internej časti  MAT   
    • náhradný termín EČ a PFIČ MS 
    • 03.04.2023 – 05.04.2023

    Opravný termín

    • 05.09.2023 – 08.09.2023   

     

    PČOZ (praktická časť odbornej zložky)   

    praktická realizácia predvedenie komplexnej úlohy – IV.B kozmetik, kozmetička a vizážistka 

    • 09.05.2023 (utorok)   - IV.B kozmetik (Centrum) 
    • 10.05.2023 (streda)  -  IV. B  kozmetička a vizážistka (Centrum) 
    • 11.05.2023 (štvrtok) -  IV. B  kozmetička a vizážistka – vizážistická časť (Centrum)  
    • 12.05.2023 (piatok)   - IV.B kozmetik - súťaž v dekoratívnom líčení (súčasť PČOZ- Centrum) 

     

    obhajoba projektu - II. G vlasová kozmetika 

    • 09.05.2023 (utorok)

    obhajoba projektu - IV. B kaderník – vizážista

    • 09.05.2023 (utorok) 

     


    TČOZ a ÚFIČ MS (teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti maturitnej skúšky)   

    • 22.05.2023 (pondelok) - 09.06.2023 (piatok) určí príslušný RÚŠS 
    • predpokladaný termín SOŠS 29.05.2023 – 02.06.2023 

    Pozn: 

    • 19.05.2023 (piatok) – slávnostná rozlúčka maturantov 
    • 22.05.2023 – 26.05.2023 – príprava na maturitnú skúšku (5 dní) 

     

    opravný termín EČ a PFIČ MS (externá časť a písomná forma internej časti) 2022/2023 

    • 05.09.2023 – 08.09.2023 externá časť a písomná forma internej časti  SJL, CJ  

    DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

    11.11.2022 (piatok)