• 23.08.2021 Úspešný projekt Erasmus+


      

     2021-1-SK01-KA122-VET-000016444

      

     YOUNG PROFESSIONAL- skvalitnenie odborných kompetencií žiakov študijného odboru kaderník - vizážista, kaderník

     Stredná odborná škola služieb

     Košická 20, 080 01 Prešov

     56040,- Eur

     Náš Erasmus+ projekt, na základe výberového konania národnej agentúry, na odkaze https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=2  bol schválený. 

     Potreby našej školy pre európsku spoluprácu:

     • Základnou potrebou našej inštitúcie v rámci projektu je rozvíjať kompetencie účastníkov  - odborné, jazykovo - komunikačné a získať tak nadštandardné odborné spôsobilosti v študovaných odboroch priamo v praxi.
     • Rozvíjať odborné zručnosti a spôsobilostí účastníkov projektu, rozvíjať schopnosť konfrontácie teoretických vedomostí s praktickým využitím a taktiež vytvoriť príležitosť porovnať a aplikovať nadobudnuté odborné kompetencie v praxi
     • Rozšíriť spoluprácu s európskymi inštitúciami, vzdelávacími aktérmi
     • Nájsť partnerov a vytvoriť spoluprácu s ďalšími organizáciami v Európskej Únii
     • Skvalitniť výstupy vzdelávania na škole pre potreby trhu práce v EÚ
     • Zapojiť sa do odborných aktivít doma i na medzinárodnej úrovni
     • Nájsť firmy a podniky v EÚ, ktoré môžu poskytovať pracovnú stáž pre našich študentov, pre všetky odbory, v rámci projektu Erasmus+
     • Uplatňovať nové metódy a formy odborného a praktického vyučovania do ŠkVP, zavádzať nové a progresívne metódy pre hodnotenie žiakov,  pracovať s ECVET hodnotiacim systémom
     • Podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, odborných pedagogických zamestnancov, manažmentu školy a podporovať rozvoj komunikácie v cudzom jazyku pre projektový tím na našej škole
     • Rozvíjať multikultúrne poznanie účastníkov, spôsobilosť nadviazania osobných kontaktov s rovesníkmi iných krajín, rozvíjať ich komunikačné zručnosti, schopnosť adaptability v novom prostredí, schopnosť tímovej práce, rozvoj jazykových zručností umožňujúcich v budúcnosti väčšie možnosti pracovného uplatnenia a štúdia v zahraničí
     • Vytvoriť tvorivé príležitosti pre nadaných žiakov, ale aj žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať zahraničnú stáž
     • Skvalitniť komunikačné zručností účastníkov, rozvíjať ich asertívne správanie, schopnosť samostatného rozhodovania pri riešení konkrétnych odborných zadaní a úloh, rozvíjať multikultúrne poznanie a schopnosť využiť získané kompetencie v ďalšom vzdelávaní a pri uplatnení na trhu práce.

     Úvodná snímka pripravovanej prezentácie: