• 20.05.2022 Úspešný projekt Erasmus+

     2022-1-SK01-KA122-VET-000074846

     Grafik tlačových médií - profesionál v oblasti polygrafie so zameraním na digitálne technológie – rozšírenie a rozvoj odborných kompetencií žiakov odboru

     Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov

     60072 EUR

     Trvanie projektu je 18 mesiacov. Realizácia projektu začína 01. 09. 2022 a končí 29. 02. 2024.

      

     PRINT MEDIA GRAPHICS (Grafik tlačových médií) -  profesionál v oblasti polygrafie so zameraním na digitálne technológie – rozšírenie a rozvoj odborných kompetencií žiakov odboru

     Z projektovej prihlášky:

     Cieľ 1:

     Ponúknuť žiakom kvalitné a moderné odborné, rozširujúce a doplňujúce, vzdelávanie zodpovedajúce požiadavkám pracovného trhu

     Primárnym cieľom školy je poskytnúť  žiakom kvalitné a moderné odborné vzdelávanie, aby po ukončení školy mali čo najväčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce na Slovensku, alebo v zahraničí. K tomu, aby škola mohla poskytnúť moderné vzdelávanie, potrebuje zlepšiť predovšetkým odborné kompetencie svojich zamestnancov. Učitelia sú práve tí, ktorí vzdelávajú a usmerňujú žiakov a pripravujú ich na profesijný život. Práve  mobilitné projekty môžu mať dôležitú úlohu v zlepšení kompetencií zamestnancov. Z predošlých realizovaných projektov vieme, že zahraničná mobilitná skúsenosť pre žiakov môže mať veľmi pozitívne následky na účastníkov (žiakov aj sprevádzajúcich učiteľov). K modernizovaniu vzdelávania na škole  potrebujú učitelia odborných predmetov získať skúsenosti z reálneho pracovného prostredia, aby vedeli, akým smerom sa uberať, aké sú požiadavky aktuálneho trhu práce  v zahraničí, ale aj na Slovensku.

     Nevyhnutnou potrebou, aby škola vedela modernizovať vzdelávanie musí mať aj informácie o najnovších trendoch v odboroch so zameraním na služby a o požiadavkách trhu práce. Zahraničná odborná stáž v reálnych pracoviskách umožní účastníkom (žiakom aj sprevádzajúcim učiteľom) získať tieto informácie. Aj v predošlých realizovaných projektoch, a aj v tomto projekte, sa vedenie školy dohodne s partnermi, že sprevádzajúce osoby (majstri OV alebo učitelia odborných/všeobecnovzdelávacích predmetov) môžu pravidelne navštevovať žiakov na pracoviskách, môžu pozorovať účastníkov počas pracovných aktivít a získať tak vedomosti o najnovších trendoch.  Takto škola zabezpečí, aby si aj pedagógovia osvojili nové techniky, pracovné postupy plánovaných aktivít a vedeli ich implementovať do učebných osnov. O dosiahnutí tohto cieľa bude mať škola informácie od firiem, s ktorými spolupracuje, v rámci odborného výcviku  a neskôr vtedy, keď absolventi školy vstúpia na pracovný trh.

     Cieľ 2:  

     Zvýšiť postavenie a konkurencieschopnosť školy

     K dosiahnutiu zvýšenia konkurencieschopnosti školy potrebujeme:

     - rozvíjať odborné zručnosti a spôsobilosti žiakov školy, rozvíjať schopnosť konfrontácie teoretických vedomostí s praktickým využitím a taktiež vytvoriť príležitosť porovnať a aplikovať nadobudnuté odborné kompetencie v praxi

     - poskytnúť  žiakom moderné vzdelávanie, ktoré je v súlade s požiadavkami domáceho a zahraničného trhu práce

     - viac sa zamerať na jazykové vzdelávanie zamestnancov – motivovať ich k absolvovaniu zahraničných jazykových  kurzov,           využívať moderné metódy pri vyučovaní cudzích jazykov

     - zamerať sa na jazykové vzdelávanie žiakov, aby mali väčšiu šancu na uplatnenie sa na európskom trhu práce

     - zapájať žiakov a školu do rôznych odborných súťaží (aj zahraničných), aby sa škola viac zviditeľnila

     - podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, odborných pedagogických zamestnancov.

     Úvodná snímka pripravovanej prezentácie: